Všeobecné obchodné podmienky pre nákup internetovom obchode www.zahradkarstvoecho.sk

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

2. Vymedzenie pojmov

3. Všeobecné ustanovenia

4. Objednanie tovaru a služieb

5. Platobné podmienky

6. Dodacie podmienky

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

8. Vrátenie tovaru

9. Reklamácia

10. Ochrana osobných údajov

11. Záverečné ustanovenia

 

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu

 

ECHO spol. s r.o.

Lučenská 394/35

99001 Veľký Krtíš

 

IČO: 31590616, DIČ: 2020472608, IČ DPH: SK2020472608

 

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Banská Bytrica, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  1376/S. 

 

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., pobočka Veľký Krtíš , č. účtu/kód banky: 1414474956 / 0200 IBAN: SK13 0200 0000 0014 1447 4956, BIC: SUBASKBX

Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH).

 

2. Vymedzenie pojmov

 

Predávajúci: je prevádzkovateľ internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk

Kupujúci: je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými a   reklamačnými podmienkami a objedná si prostredníctvom neho tovar alebo služby

Internetový obchod (e-shop): je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom

Tovar: produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk

Objednávka: záväzná kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru a služieb

 

3. Všeobecné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky sú zverejnené na stránke internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk , čím je umožnená ich archivácia alebo reprodukcia kupujúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné.

Kupujúci zaslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, porozumel im a súhlasí s nimi.

 

4. Objednanie tovaru a služieb

 

Kupujúci si môže tovar objednať prostredníctvom nákupného košíka alebo emailu (uvedený v kontaktoch). Objednávanie inou formou, napr. telefonicky nebude zo strany predávajúceho akceptované (nevzťahuje sa na telefonickú komunikáciu pre špecifikáciu objednávky).

Každá objednávka musí obsahovať presný názov tovaru alebo objednávací kód, počet kusov z každej položky, spôsob úhrady a doručenia tovaru, celé meno odosielateľa, poštovú adresu pre doručenie tovaru a telefonický kontakt.
V prípade právnickej osoby aj IČO a DIČ spoločnosti, dodaciu adresu, fakturačnú adresu (ak je iná ako dodacia adresa), kontaktnú osobu , telefón, spôsob platby a doručenia.
Pred samotným odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a prípadne zmeniť/opraviť údaje, ktoré do objednávky vložil. Po potvrdení a odoslaní objednávky sú údaje uvedené v objednávke považované predávajúcim za správne a objednávka sa považuje za záväznú. Predávajúci po obdržaní objednávky potvrdí toto kupujúcemu elektronickou poštou na adresu uvedenú v objednávke.

V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene ceny tovaru alebo dodávaného sortimentu zo strany výrobcu/dodávateľa, bude predávajúci informovať o tejto skutočnosti kupujúceho, pričom po dohode s kupujúcim môže objednávku modifikovať alebo od nej odstúpi, či už kupujúci alebo predávajúci.
Rovnako tak aj v prípade, ak výrobca prestane dodávať objednaný tovar alebo uvedie na trh jeho novú verziu. V takomto prípade, a ak už bola kupujúcim uhradená kúpna cena alebo jej časť (záloha), je predávajúci povinný vrátiť túto zaplatenú čiastku v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ak ide o osoby, ktoré už predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu, resp. tieto  obchodné podmienky.

Rozmery, hmotnosť, objem či iné technické údaje o tovaroch, uvedené na stránke predávajúceho alebo v katalógoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov dodávateľov/výrobcov.

 

5. Platobné podmienky

 

Ceny tovarov alebo služieb sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.
Cena tovaru nezahŕňa poplatky za doručenie, príp. dobierku. Tieto poplatky sú kalkulované pri každej objednávke individuálne.
Dodanie tovaru do zahraničia sa považuje za zvláštnu zásielku a poštovné bude vyrátané osobitne.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru spôsobených tlačovou chybou, zmenou veľkoobchodných cien výrobcov alebo z dôvodu iných nepredvídateľných zmien.
Predajca vždy oboznámi kupujúceho s akoukoľvek zmenou a objednávka sa bude považovať za potvrdenú až po vzájomnej dohode.

Pri špecifických, najmä cenovo náročnejších objednávkach, si predávajúci pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na požadovanie úhrady finančnej zálohy kupujúcim.

Platbu je možné realizovať:

- v hotovosti alebo platobnou  kartou v prípade osobného odberu
- vopred prevodom na účet predávajúceho v prípade osobného odberu
- vopred prevodom na účet predávajúceho pri zaslaní tovaru kupujúcemu
- na dobierku pri zaslaní tovaru kupujúcemu slovenskou poštou alebo kuriérskou službou

V prípade platby prevodom na účet vystaví predávajúci kupujúcemu predfaktúru, ktorú zašle v elektronickej podobe na emailovú adresu kupujúceho.
Daňový doklad (faktúru alebo pokladničný blok) zašle predávajúci kupujúcemu spolu s objednaným tovarom alebo ho kupujúci obdrží pri osobnom prevzatí tovaru v obchodnej prevádzke predávajúceho.

 

6. Dodacie podmienky

 

Dostupnosť každého produktu, resp. čas jeho dodania je uvedený v popise každého tovaru. Tento údaj je orientačný a nie je garantovaný.
Po skompletizovaní objednávky a pripísaní platby na účet predávajúceho (pri platbe vopred) zašle predávajúci kupujúcemu email o vybavení objednávky a jej zaslaní na prepravu, resp. možnosti jej osobného prevzatia.

Miestom dodania tovaru je adresa dodania uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:

- kupujúci si môže prevziať tovar osobne v obchodnej prevádzke predávajúceho na adrese Lučenská 1281, 99001 Veľký Krtíš (Po-Pia  8.00-16.30, Sob.8.00-12.00)
- tovar bude kupujúcemu zaslaný slovenskou poštou  na adresu uvedenú kupujúcim
- tovar bude kupujúcemu zaslaný kuriérskou službou na adresu uvedenú kupujúcim

V prípade, že predávajúci nemôže dodať kupujúcemu tovar v stanovenej lehote, bude o tom informovať kupujúceho, pričom mu oznámi termín dodania alebo mu ponúkne náhradný tovar.

Predajca nezodpovedá  za poškodenie alebo meškanie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou alebo Slovenskou poštou.

Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Preto je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru riadne  skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade, že je doručená zásielka poškodená je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom  záznam o zistenom poškodení.
Kupujúci o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho čo najskôr a predávajúci ho bude následne kontaktovať s informáciou o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, bez spísania reklamácie s dopravcom, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. 

V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu písomne alebo emailom (uvedený v kontaktoch), vrátane zaslania prípadnej fotodokumentácie.

V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar ani po opakovaných pokusoch o jeho doručenie alebo ho osobne neprevezme do 3 pracovných dní od výzvy na osobný odber (ak sa nedohodlo inak), je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.  V prípade platby vopred bude kupujúcemu vrátená uhradená kúpna cena tovaru.

 

7. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za dohodnutých platobných podmienok,
- doručiť kupujúcemu objednaný tovar riadne a včas, v súlade s týmito obchodnými podmienkami,
- zabaliť tovar na prepravu tak , aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy,
- dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje:

- zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru,
- prevziať tovar v mieste určenia riadne a včas, alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba,
- pri prevzatí tovaru podpísať dodací list.

 

8. Vrátenie tovaru

 

Podľa príslušných ustanovení Zákona č.102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb  na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho vzniká kupujúcemu právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy - vrátenie tovaru, aj bez uvedenia dôvodu,  a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci môže vrátiť len nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom balení. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

Kupujúci je povinný v tejto určenej lehote oznámiť predávajúcemu odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) a to písomne, zaslaním na adresu spoločnosti alebo emailom alebo zaslať/doniesť toto oznámenie spolu s vráteným tovarom.
Oznámenie o vrátení tovaru musí obsahovať: identifikáciu kupujúceho, číslo pokladničného bločku alebo faktúry na ktorej bol tento tovar zakúpený a číslo účtu na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy nájdete na našom eshope.

Po oznámení o odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný tovar je zaslať alebo osobne odovzdať  predávajúcemu na adresu: ECHO spol. s r.o., Lučenská 1281, 99001 Veľký Krtíš.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, pričom riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim (preto sa kupujúcemu odporúča poistiť si prepravu).

Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, vrátane nákladov na dopravu, príp. iných poplatkov, ktoré kupujúci uhradil a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si z celkovej sumy, ktorá má byť kupujúcemu za tovar vrátená.

Zakúpený tovar nemožno vrátiť ak ide o tovar klasifikovaný ako:

- tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
- tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

 

9. Reklamácia

 

Podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke www.zahradkarstvoecho.sk.

 

10. Ochrana osobných údajov

 

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

Predávajúci týmto prehlasuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade so Zákonom č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov ako aj v súlade s ďalšími platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti, Slovenskej pošty alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. Zároveň sa zaväzuje, že na prianie zákazníka bezodkladne vymaže jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Kupujúci poskytuje predávajúcemu nasledovné údaje:

- v prípade, že kupujúci je fyzickou osobou: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu na doručenie, číslo telefónu a emailovú adresu.
- v prípade, že kupujúci je právnickou osobou:  obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO,DIČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.
Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

- informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme predávajúceho,
- informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal osobné údaje na spracúvanie,
- odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, a ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom).

 

11. Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
V prípade zmeny všeobecných obchodných alebo reklamačných podmienok sa celý proces nákupu riadi prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2015

close Shopping Cart

Registrovať nový účet