Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Prostredníctvom tohto reklamačného poriadku prevádzkovateľ internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk , spoločnosť ECHO spol. s r.o. informuje svojich zákazníkov o spôsobe a mieste uplatnenia reklamácií a postupe pri ich riešení.
Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru alebo služieb ktoré boli zakúpené prostredníctvom uvedeného internetového obchodu.

Predávajúci:
je prevádzkovateľ internetového obchodu www.zahradkarstvoecho.sk, ECHO spol. s r.o., Veľký Krtíš, IČO: 31590616.

Kupujúci:
je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok predávajúceho. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania príslušných zákonných ustanovení.
Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s týmto Reklamačným poriadkom.
V prípade akýchkoľvek nejasností o postupe pri reklamácii nás môžete kontaktovať či už emailom, alebo telefonicky (viď. Kontakty).

2. Záruka a záručné podmienky

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
Záručná doba je 24 mesiacov. Na vybrané tovary môže byť poskytnutá záručná doba dlhšia ako je záručná doba stanovená zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky budú stanovené v záručnom liste.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.
Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady.
Ak ide o reklamáciu z dôvodu poškodenia tovaru pri preprave je potrebné, aby kupujúci priamo na mieste spísal s dopravcom záznam o zistenom poškodení. Kupujúci o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho čo najskôr a predávajúci ho bude následne kontaktovať s informáciou o ďalšom postupe.
V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, bez spísania reklamácie s dopravcom, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
V prípade, že kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru (vplyvom prepravy) až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu, vrátane zaslania prípadnej fotodokumentácie. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.
Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade ak:

  • si kupujúci spôsobil vadu tovaru sám nesprávnym zaobchádzaním s ním, v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom ako aj pri porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú,
  • kupujúci používal tovar v podmienkach, ktoré neodpovedajú prirodzeného prostrediu tovaru (napr. svojou vlhkosťou, chemickými alebo mechanickými vplyvmi),
  • bola zanedbaná starostlivosti a údržba tovaru,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním,
  • kupujúci používal tovar v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným spôsobom porušil záručné podmienky,
  • vady tovaru vznikli pri živelnej pohrome.

Reklamácia sa nevzťahuje ani na vady tovaru spôsobené bežným používaním tovaru kupujúcim.

3. Vybavenie reklamácie

Pokiaľ sa na tovare vyskytla vada, ktorú chce kupujúci reklamovať, je oprávnený urobiť tak písomne alebo osobne na adrese predávajúceho.
Pri uplatnení reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceho: Echo spol. s r.o., Lučenská 1281, 990 01 Veľký Krtíš alebo osobne doniesť na uvedenú adresu.
K tovaru je treba priložiť všetky potrebné doklady na vybavenie reklamácie (kópiu dokladu o kúpe /faktúru, záručný list,..). V prípade predchádzajúcich opráv súvisiacich so zárukou je potrebné doložiť príslušné doklady.
Pokiaľ kupujúci nedoručí spolu s tovarom, ktorý si želá reklamovať, aj požadované doklady, vyzve ho predávajúci telefonicky, prípadne e-mailom na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov. Čas po ktorý predávajúci nemohol pokračovať vo vybavovaní reklamácie sa nezapočítava do zákonnej 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie.
Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky kontaktovať kupujúceho a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo dokladov do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú v objednávke.
Predávajúci si uplatňuje právo neprebrať reklamovanú zásielku poslanú na dobierku.
Pri spätnom zasielaní je tovar potrebné zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu, prípadne poslať ako poistenú zásielku. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.
Predávajúci a kupujúci sa môžu, vzhľadom na povahu tovaru, dohodnúť aj na inom spôsobe prepravy tovaru.
Pri osobnom reklamovaní tovaru vydá zamestnanec predávajúceho kupujúcemu doklad o prijatí (uplatnení) reklamácie.
V prípade, že je reklamovaný tovar na náklady kupujúceho doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba predávajúceho tento tovar prevezme, skontroluje zásielku a dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal).
Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu (najneskôr do 30. dňa od prevzatia reklamovaného tovaru).
Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný písomne. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípad, že sa na kontaktnú adresu uvedenú zákazníkom nepodarí doručiť vyrozumenie súvisiace s reklamáciou.
Náklady na dopravu tovaru späť zákazníkovi z reklamácie hradí predávajúci. Kupujúci si po dohode s predávajúcim môže vyzdvihnúť vybavenú reklamáciu aj osobne, v kamennom obchode predávajúceho.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

  1. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Namiesto opravy môže predávajúci vykonať aj výmenu výrobku za nový, v závislosti od chyby a súvisiacich nákladov.
  2. Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
  3. V prípade, že má výrobok naraz viac ako dve odstrániteľné chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.
  4. Kupujúci má právo na úhradu relevantných nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne.

4. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1.9.2015.