Ochrana osobných údajov

 Vážení zákazníci, 

v nasledujúcom texte Vás chceme informovať  o hlavných princípoch ochrany osobných údajov a zásadách ich ďalšieho spracúvania. Týmto si zároveň plníme voči návštevníkom stránky informačnú povinnosť vyplývajúcu z platnej legislatívy.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

 

1.  Prevádzkovateľ osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „Nariadenie GDPR”) je spoločnosť:  ECHO spol. s r.o., so sídlom: Nemocničná 24, 99001, Veľký Krtíš, IČO: 31590616 (ďalej len „prevádzkovateľ “).

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: ECHO spol. s r.o., Nemocničná 24, 99001, Veľký Krtíš, email: zahradkarstvo.echo@gmail.com, tel.: 0903 198 467, 0908 572 916

 

Účel spracovávania osobných údajov

 

1.                  Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ECHO spol. s r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na splnenie zákonnej povinnosti.

Na  tento účel spracovávame nasledovné osobné údaje zákazníka: meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu na doručenie, číslo telefónu a emailovú adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma). V prípade, že kupujúci je právnickou osobou aj  obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ,  číslo telefónu a emailovú adresu.

Pre účely vybavenia reklamácie okrem vyššie uvedených údajov aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR  a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

- prevádzkovateľ e-shopu ECHO spol. s r.o.

- prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním objednávky a reklamácií

-  externé právne zastúpenie a iné orgány v spotrebiteľskom konaní

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

2.                  Objednávka a predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

 

Spoločnosť ECHO spol. s r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a detail objednávky.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu.

Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

 

3.                  Registrácia zákazníka e-shopu

 

Spoločnosť ECHO spracováva na účely registrácie zákazníkov e-shopu  nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo,  e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

4.                  Uplatňovanie nárokov spoločnosti ECHO spol. s r.o.

 

Na účely uplatňovania nárokov spoločnosti ECHO sú spracovávané nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách,  údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti ECHO spol. s r.o.

 

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia  GDPR.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

- súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia a iní odborní poradcovia

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ECHO uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

 

5.                  Plnenie zákonných povinností

 

Spoločnosť ECHO spracúva osobné údaje uvedené predošlých bodoch na účely plnenia svojich zákonných povinností.  

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: 

- súdy a orgány verejnej správy, daňoví poradcovia a externé účtovné firmy, ak  je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

 

Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

ü  požadovať prístup k svojim osobným údajom

ü  na opravu osobných údajov

ü  na vymazanie osobných údajov

ü  na obmedzenie spracúvania osobných údajov

ü  na prenosnosť osobných údajov

ü  namietať proti spracúvaniu osobných údajov

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti ECHO spol. s r.o., a to:

- písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti

- elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: zahradkarstvo.echo@gmail.com

 

Prevádzkovateľ každú žiadosť zaeviduje a vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty informuje prevádzkovateľ dotknutú do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti sa podáva rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o iný spôsob.

 

 Bezpečnosť údajov

 

Prevádzkovateľ ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov.  Prevádzkovateľ chráni osobné údaje vhodnými a dostupnými prostriedkami pred zneužitím. Za týmto účelom prijal primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia zohľadňujúce hroziace riziko, povahu spracúvania, najnovšie poznatky a náklady na prijatie týchto opatrení.

 

 

Súbory cookies

 

Prevádzkovateľ na svojej webovej stránke využíva tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú prostredníctvom internetového prehliadača na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne.

Súbory cookies používame na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu našho eshopu.

Údaje, ktoré sa zbierajú prostredníctvom cookies sú anonymné a nie je možné ich priradiť konkrétnej osobe. Cookies nie je možné použiť pre zistenie totožnosti návštevníkov stránok ani k zneužitiu ich prihlasovacích údajov.

 

Súbory cookies môže každý návštevník spravovať vo svojom webovom prehliadači v sekcii „Nastavenia“ alebo „Možnosti“ (vrátane ich vymazania alebo zakázania).

Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Pokiaľ máte túto funkciu zapnutú a pokračujete takto v prehliadaní webovej stránky, súhlasíte s tým, aby prevádzkovateľ technológiu cookies používal a súbory ukladal a zabezpečil čo najlepšie prispôsobenie stránok vašim požiadavkám.